Informačná povinnosť prevádzkovateľa

podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov /ďalej aj „zákon“/

v spojení s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR)

 

Prevádzkovateľ:

Obchodné meno                 : HEFAISTOS s.r.o.

Sídlo                                      : Klincová 35, 821 08 Bratislava

IČO                                        : 45 400 644

Zapísaná                              : v obch. reg. Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 64427/B

Kontakt                                  : 0905 537 898

/ďalej aj „prevádzkovateľ“/

 

Účel a právny základ:

V areály Tatrapolis – svet miniatúr  a v iných priestoroch, kde prevádzkovateľ vykonáva svoju činnosť, spracúvava prevádzkovateľ osobné údaje dotknutých osôb na účely

 • reklamnej a propagačnej činnosti,
 • informovania verejnosti masovokomunikačnými prostriedkami o činnosti prevádzkovateľa,
 • monitorovania areálu Tatrapolis – svet miniatúr a iných prevádzok, kde prevádzkovateľ vykonáva svoju činnosť

a to na právnom základe podľa ust. § 13 ods. 1 písm. f zákona, podľa ktorého spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ týmto informuje dotknuté osoby, že ich osobné údaje spracúvava na vyššie uvedené účely formou videozáznamu, prípadne formou fotodokumentácie v areály Tatrapolis – svet miniatúr  a v iných priestoroch, kde prevádzkovateľ vykonáva svoju činnosť.

Kategória osobných údajov:

Prevádzkovateľ týmto informuje dotknuté osoby, že ich osobné údaje spracúvava v rozsahu bežných osobných údajov podľa ust. § 2 zákona /meno, priezvisko, adresa, email, podobizeň a pod./.

Kategória príjemcu:

Osobné údaje dotknutých osôb spracované na vyššie uvedené účely budú poskytnuté širokej verejnosti, ktorá bude mať záujem oboznámiť sa s činnosťou prevádzkovateľa cez masovokomunikačné prostriedky, na webovom sídle prevádzkovateľa alebo na iných verejne prístupných miestach, kde prevádzkovateľ zverejní dokumentáciu, prípadne videozáznam týkajúci sa jeho činnosti. Osobné údaje dotknutých osôb spracované na účely monitorovania areálu Tatrapolis – svet miniatúr a iných prevádzok, kde prevádzkovateľ vykonáva svoju činnosť, budú poskytnuté aj sprostredkovateľom, iným osobám previazaným s prevádzkovateľom, najmä spoločnosti Tatry mountain resorts, a.s., sídlo: Demänovská Dolina 72, 031 01Liptovský Mikuláš, IČO: 31 560 636 a orgánom verejnej moci. Osobné údaje dotknutých osôb spracované na vyššie uvedené účely nezamýšľa prevádzkovateľ preniesť do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácie.

Doba uchovávania osobných údajov:

Prevádzkovateľ bude uchovávať údaje získané a spracované na vyššie uvedené účely po dobu 5 rokov.

 

Oprávnený záujem prevádzkovateľa:

 • Prevádzkovateľ týmto informuje dotknuté osoby, že oprávnený záujem, za účelom ktorého spracúvava osobné údaje dotknutých osôb, spočíva v dokumentovaní činnosti prevádzkovateľa a jeho aktivít pre reklamné a propagačné činnosti, ktoré prevádzkovateľ vykonáva v rámci svojho predmetu podnikania. Ide o dokumentovanie činnosti prevádzkovateľa takého charakteru, pri ktorej činnosti môžu dotknuté osoby v danom mieste a čase primerane očakávať spracúvanie ich osobných údajov na tento účel formou videozáznamu alebo fotodokumentácie.
 • Prevádzkovateľ informuje dotknuté osoby, že oprávnený záujem, za účelom ktorého spracúvava osobné údaje dotknutých osôb, spočíva v monitorovaní areálu Tatrapolis – svet miniatúr a iných priestoroch, kde prevádzkovateľ vykonáva svoju činnosť, za účelom ochrany majetku prevádzkovateľa, pričom ide o monitorovanie, pri ktorom môžu dotknuté osoby v danom mieste a čase primerane očakávať  spracúvanie ich osobných údajov na tento účel formou videozáznamu.

Práva dotknutých osôb:

Prevádzkovateľ týmto informuje dotknuté osoby, že majú právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, ako aj právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Zároveň prevádzkovateľ informuje dotknuté osoby, že majú právo podať návrh na začatie konania podľa ust. § 100 zákona.

Zdroj:

Prevádzkovateľ týmto informuje dotknuté osoby, že osobné údaje spracúvavané na vyššie uvedené účely budú v rozsahu zaznamenávania podobizne pochádzať z kamier, fotoaparátov a iných monitorovacích zariadení.

.

Súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov

podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov /ďalej aj „zákon“/ v spojení s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR):

 

 

Obchodné meno: HEFAISTOS s.r.o., sídlo: Klincová 35, 821 08 Bratislava, IČO: 45 400 644, zapísaná: v obch. reg. Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 64427/B,  kontakt: 0905 537 898 /ďalej aj „prevádzkovateľ“/

 

Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov na účel:

 • informovania dotknutej osoby o činnosti a aktivitách prevádzkovateľa a previazaných osôb.
 • zasielania marketingových a reklamných informácii o prevádzkovateľovi a previazaných osobách
 • zasielania ponúk tovarov a služieb prevádzkovateľa a previazaných osôb
 • vedenia databázy osôb, ktoré kontaktovali prevádzkovateľa prostredníctvom kontaktného formulára
 • vyhotovovania obrazového a/alebo obrazovo-zvukového záznamu počas akcií a činností organizovaných alebo spoluorganizovaných prevádzkovateľom
 • spracovania kontaktného formulára, na základe ktorého kontaktovala dotknutá osoba prevádzkovateľa, a to najmä v rozsahu evidencie tohto formulára a odpovede na tento formulár vyplnený dotknutou osobou
 • informovania dotknutej osoby o výhre vstupeniek do areálu Tatrapolis – svet miniatúr a odovzdania tejto výhry dotknutej osobe.

Vyhlasujem, že môj vek je 16 rokov a viac.

Vyhlasujem, že osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ spracúvava na právnom základe v súvislosti s vyššie uvedeným účelom, na ktorý som udelila súhlas, sú pravdivé a aktuálne.

Potvrdzujem, že zo strany prevádzkovateľa bola splnená informačná povinnosť a boli mi poskytnuté informácie podľa § 19 zákona a oznámenia podľa § 21 až § 28 zákona a § 41 zákona, a to v celom rozsahu § 19 zákona, ako aj v rozsahu oznámenia podľa § 21 až § 28 zákona a § 41 zákona.

 

Právny základ spracúvania osobných údajov:

Spracúvanie osobných údajov sa vykonáva na právnom základe podľa ust. § 13 ods. 1 písm. a) zákona  – dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov.

Kategórie príjemcov:

Prevádzkovateľ týmto dotknutú osobu ďalej informuje, že osobné údaje dotknutej osoby spracované na vyššie uvedené účely, na ktoré dotknutá osoba udelila súhlas, budú poskytované sprostredkovateľom a zamestnancom prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ uvádza, že osobné údaje spracúvané na vyššie uvedené účely nezamýšľa preniesť do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácie.

Doba uchovávania:

Osobné údaje spracúvané na vyššie uvedené účely, na ktoré dotknutá osoba udelila súhlas,  budú prevádzkovateľom uchovávané po dobu 5 rokov a v prípade, ak právny predpis vyžaduje uchovávanie uvedenej informácie na dlhšiu dobu, tak doba uchovávania bude na túto dobu určenú právnym predpisom.

Práva dotknutej osoby:

Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom, t.j. právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú; na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, pričom so zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov; na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú; na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak ide o prípady uvedené v právnom predpise; namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané podľa § 13 ods. 1 písm. e) alebo písm. f) vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach; získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi podľa podmienok stanovených v § 26 zákona; podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky podľa § 100 zákona, odvolať súhlas, a to v písomnej forme doručenej prevádzkovateľovi alebo spôsobom, ktorým súhlas dotknutá osoba prevádzkovateľovi poskytla. Prevádzkovateľ oznamuje, že oprava, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov bude v prípade možností, resp. nevyžadovania neprimeraného úsilia, oznámené príjemcovi.

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania:

Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že spracúvanie osobných údajov nebude použité na automatizované individuálne rozhodovanie  a ani na profilovanie.

Poskytovanie osobných údajov v rozsahu a na účel v zmysle tohto vyhlásenia nie je v plnom rozsahu zákonnou požiadavkou a zároveň nie je ani v plnom rozsahu zmluvnou požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, pričom ich neposkytnutie prevádzkovateľovi nad rozsah zákonných podmienok nebude mať za následok nesplnenie podmienok pre uzatvorenie zmluvného vzťahu.

Informačná povinnosť prevádzkovateľa

podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov /ďalej aj „zákon“/

v spojení s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR)

 

Prevádzkovateľ:

Obchodné meno                 : HEFAISTOS s.r.o.

Sídlo                                      : Klincová 35, 821 08 Bratislava

IČO                                        : 45 400 644

Zapísaná                              : v obch. reg. Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 64427/B

Kontakt                                  : 0905 537 898

/ďalej aj „prevádzkovateľ“/

 

Účel a právny základ:

V areály Tatrapolis – svet miniatúr  a v iných priestoroch, kde prevádzkovateľ vykonáva svoju činnosť, spracúvava prevádzkovateľ osobné údaje dotknutých osôb na účely

 • reklamnej a propagačnej činnosti,
 • informovania verejnosti masovokomunikačnými prostriedkami o činnosti prevádzkovateľa,
 • monitorovania areálu Tatrapolis – svet miniatúr a iných prevádzok, kde prevádzkovateľ vykonáva svoju činnosť

a to na právnom základe podľa ust. § 13 ods. 1 písm. f zákona, podľa ktorého spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ týmto informuje dotknuté osoby, že ich osobné údaje spracúvava na vyššie uvedené účely formou videozáznamu, prípadne formou fotodokumentácie v areály Tatrapolis – svet miniatúr  a v iných priestoroch, kde prevádzkovateľ vykonáva svoju činnosť.

Kategória osobných údajov:

Prevádzkovateľ týmto informuje dotknuté osoby, že ich osobné údaje spracúvava v rozsahu bežných osobných údajov podľa ust. § 2 zákona /meno, priezvisko, adresa, email, podobizeň a pod./.

Kategória príjemcu:

Osobné údaje dotknutých osôb spracované na vyššie uvedené účely budú poskytnuté širokej verejnosti, ktorá bude mať záujem oboznámiť sa s činnosťou prevádzkovateľa cez masovokomunikačné prostriedky, na webovom sídle prevádzkovateľa alebo na iných verejne prístupných miestach, kde prevádzkovateľ zverejní dokumentáciu, prípadne videozáznam týkajúci sa jeho činnosti. Osobné údaje dotknutých osôb spracované na účely monitorovania areálu Tatrapolis – svet miniatúr a iných prevádzok, kde prevádzkovateľ vykonáva svoju činnosť, budú poskytnuté aj sprostredkovateľom, iným osobám previazaným s prevádzkovateľom, najmä spoločnosti Tatry mountain resorts, a.s., sídlo: Demänovská Dolina 72, 031 01Liptovský Mikuláš, IČO: 31 560 636 a orgánom verejnej moci. Osobné údaje dotknutých osôb spracované na vyššie uvedené účely nezamýšľa prevádzkovateľ preniesť do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácie.

Doba uchovávania osobných údajov:

Prevádzkovateľ bude uchovávať údaje získané a spracované na vyššie uvedené účely po dobu 5 rokov.

 

Oprávnený záujem prevádzkovateľa:

 • Prevádzkovateľ týmto informuje dotknuté osoby, že oprávnený záujem, za účelom ktorého spracúvava osobné údaje dotknutých osôb, spočíva v dokumentovaní činnosti prevádzkovateľa a jeho aktivít pre reklamné a propagačné činnosti, ktoré prevádzkovateľ vykonáva v rámci svojho predmetu podnikania. Ide o dokumentovanie činnosti prevádzkovateľa takého charakteru, pri ktorej činnosti môžu dotknuté osoby v danom mieste a čase primerane očakávať spracúvanie ich osobných údajov na tento účel formou videozáznamu alebo fotodokumentácie.
 • Prevádzkovateľ informuje dotknuté osoby, že oprávnený záujem, za účelom ktorého spracúvava osobné údaje dotknutých osôb, spočíva v monitorovaní areálu Tatrapolis – svet miniatúr a iných priestoroch, kde prevádzkovateľ vykonáva svoju činnosť, za účelom ochrany majetku prevádzkovateľa, pričom ide o monitorovanie, pri ktorom môžu dotknuté osoby v danom mieste a čase primerane očakávať  spracúvanie ich osobných údajov na tento účel formou videozáznamu.

Práva dotknutých osôb:

Prevádzkovateľ týmto informuje dotknuté osoby, že majú právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, ako aj právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Zároveň prevádzkovateľ informuje dotknuté osoby, že majú právo podať návrh na začatie konania podľa ust. § 100 zákona.

Zdroj:

Prevádzkovateľ týmto informuje dotknuté osoby, že osobné údaje spracúvavané na vyššie uvedené účely budú v rozsahu zaznamenávania podobizne pochádzať z kamier, fotoaparátov a iných monitorovacích zariadení.

.

Súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov

podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov /ďalej aj „zákon“/ v spojení s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR):

 

 

Obchodné meno: HEFAISTOS s.r.o., sídlo: Klincová 35, 821 08 Bratislava, IČO: 45 400 644, zapísaná: v obch. reg. Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 64427/B,  kontakt: 0905 537 898 /ďalej aj „prevádzkovateľ“/

 

Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov na účel:

 • informovania dotknutej osoby o činnosti a aktivitách prevádzkovateľa a previazaných osôb.
 • zasielania marketingových a reklamných informácii o prevádzkovateľovi a previazaných osobách
 • zasielania ponúk tovarov a služieb prevádzkovateľa a previazaných osôb
 • vedenia databázy osôb, ktoré kontaktovali prevádzkovateľa prostredníctvom kontaktného formulára
 • vyhotovovania obrazového a/alebo obrazovo-zvukového záznamu počas akcií a činností organizovaných alebo spoluorganizovaných prevádzkovateľom
 • spracovania kontaktného formulára, na základe ktorého kontaktovala dotknutá osoba prevádzkovateľa, a to najmä v rozsahu evidencie tohto formulára a odpovede na tento formulár vyplnený dotknutou osobou
 • informovania dotknutej osoby o výhre vstupeniek do areálu Tatrapolis – svet miniatúr a odovzdania tejto výhry dotknutej osobe.

Vyhlasujem, že môj vek je 16 rokov a viac.

Vyhlasujem, že osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ spracúvava na právnom základe v súvislosti s vyššie uvedeným účelom, na ktorý som udelila súhlas, sú pravdivé a aktuálne.

Potvrdzujem, že zo strany prevádzkovateľa bola splnená informačná povinnosť a boli mi poskytnuté informácie podľa § 19 zákona a oznámenia podľa § 21 až § 28 zákona a § 41 zákona, a to v celom rozsahu § 19 zákona, ako aj v rozsahu oznámenia podľa § 21 až § 28 zákona a § 41 zákona.

 

Právny základ spracúvania osobných údajov:

Spracúvanie osobných údajov sa vykonáva na právnom základe podľa ust. § 13 ods. 1 písm. a) zákona  – dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov.

Kategórie príjemcov:

Prevádzkovateľ týmto dotknutú osobu ďalej informuje, že osobné údaje dotknutej osoby spracované na vyššie uvedené účely, na ktoré dotknutá osoba udelila súhlas, budú poskytované sprostredkovateľom a zamestnancom prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ uvádza, že osobné údaje spracúvané na vyššie uvedené účely nezamýšľa preniesť do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácie.

Doba uchovávania:

Osobné údaje spracúvané na vyššie uvedené účely, na ktoré dotknutá osoba udelila súhlas,  budú prevádzkovateľom uchovávané po dobu 5 rokov a v prípade, ak právny predpis vyžaduje uchovávanie uvedenej informácie na dlhšiu dobu, tak doba uchovávania bude na túto dobu určenú právnym predpisom.

Práva dotknutej osoby:

Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom, t.j. právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú; na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, pričom so zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov; na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú; na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak ide o prípady uvedené v právnom predpise; namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané podľa § 13 ods. 1 písm. e) alebo písm. f) vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach; získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi podľa podmienok stanovených v § 26 zákona; podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky podľa § 100 zákona, odvolať súhlas, a to v písomnej forme doručenej prevádzkovateľovi alebo spôsobom, ktorým súhlas dotknutá osoba prevádzkovateľovi poskytla. Prevádzkovateľ oznamuje, že oprava, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov bude v prípade možností, resp. nevyžadovania neprimeraného úsilia, oznámené príjemcovi.

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania:

Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že spracúvanie osobných údajov nebude použité na automatizované individuálne rozhodovanie  a ani na profilovanie.

Poskytovanie osobných údajov v rozsahu a na účel v zmysle tohto vyhlásenia nie je v plnom rozsahu zákonnou požiadavkou a zároveň nie je ani v plnom rozsahu zmluvnou požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, pričom ich neposkytnutie prevádzkovateľovi nad rozsah zákonných podmienok nebude mať za následok nesplnenie podmienok pre uzatvorenie zmluvného vzťahu.

Trust Score from scamadvisor.com